Δομημένη καλωδίωση

Δομημένη καλωδίωση

Στην εταιρία μας

έχουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία για την ανάληψη έργων -όλων των κλιμάκων- που αφορούν στην κατασκευή ή ανακατασκευή δικτύου σε εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης. Ξεκινώντας από την εκπόνηση της μελέτης ηλεκτρομηχανολογικού-αρχιτεκτονικού σχεδίου, προβαίνουμε στην κατασκευή και ολοκλήρωση του εκάστοτε έργου.

Η δομημένη καλωδίωση ασχολείται κυρίως με τον τρόπο που θα εγκατασταθούν μέσα μετάδοσης που θα χρειαστούν για να συνδεθούν δικτυακές συσκευές σε κτίρια.

Η δομημένη καλωδίωση αφορά τη δομή της καλωδιακής εγκατάστασης ενός τοπικού δικτύου και τις προδιαγραφές που αυτή θα πρέπει να διαθέτει. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις μελλοντικές επεκτάσεις του δικτύου, για τις αναδιατάξεις των δομικών στοιχείων του, καθώς και για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του.